Regulamin - wyciąg

 

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne,

 2. Zajęcia będą prowadzone przez cały rok szkolny,

 3. Opłaty miesięczne za uczestnictwo należy wnosić na konto do dnia 10 każdego miesiąca /przez wszystkie miesiące roku szkolnego/

 4. Za opuszczone zajęcia pieniądze nie będą zwracane (możliwość odrobienia zajęć),

 5. Rezygnacja może być dokonana w każdej chwili, obowiązuje ona od początku następnego miesiąca. Rezygnacji z zajęć można dokonywać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub osobiście za potwierdzeniem pisemnym. Przy braku wyżej wymienionej formy rezygnacji z zajęć będą pobierane opłaty za uczestnictwo w zajęciach.

 6. Uczestnicy zajęć bezwzględnie muszą zgłaszać instruktorom wszelkie urazy oraz niedyspozycje, jakie wystąpią w trakcie zajęć,

 7. W trakcie zajęć z względu na bezpieczeństwo i realizację planów szkoleniowych uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom instruktorów.

 8. Przy obniżeniu liczby uczestników na zajęciach zastrzegamy sobie prawo do łączenia grup i zmiany godzin zajęć.

 9. Opiekunowie oświadczają że dzieci są zdrowe i nie mają przeciwwskazań do udziału w zajęciach pływania. Prosimy o wykonanie badań lekarskich.

 10. Uczestnicy w trakcie zajęć są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 11. Wszelkie zmiany w wyżej wymienionych zasadach wymagają formy pisemnej,

 12. Szkółka zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy na prowadzenie zajęć z dzieckiem bez podania przyczyn z okresem miesięcznego wypowiedzenia.